Privacyverklaring

Wie zijn wij?
PeBeVo heeft als kernactiviteit beschermingsbewindvoering en daarnaast mentorschap en curatele in het dienstenpakket. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij een veelheid van persoonsgegevens. Onze contact gegevens zijn:

Telefoon: 0475-575315
Email: info@pebevo.nl
Website: www.pebevo.nl
Postadres: Postbus 9031, 6070 AA te Swalmen
 

Waarom dit statement?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen bijvoorbeeld trasparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacy statement informeren wij u hierover.
 

Soorten gegevens
Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gegevens eventuele scheiding
 • Gegevens met betrekking tot personalia, paspoort/ rijbewijs/ Identiteitskaart. Een kopie dienen wij in ons bezit te hebben
 • Gegevens over dienstverband, inkomen en werkgever/ uitkeringsinstantie
 • Gegevens over de financiële situatie, vermogen en eventueel schulden
 • Gegevens over de financiële producten zoals bankrekeningen en verzekeringen
 • Gegevens over abonnementen en afgenomen diensten
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (indien dit noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening)
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten (indien dit noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening)

Indien wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.
 

Doel van de verwerking van gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende activiteiten van onze onderneming:

 • Het kunnen aanvragen van beschermingsbewind, mentorschap en curatele bij de rechtbank
 • Het beheren van de bewinden/ mentorschappen en curateles
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het versturen van informatie van relevante aard

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt en bewaard om het werk, waarvoor PeBeVo is aangesteld te kunnen uitvoeren.
 

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst bewindvoering/ mentorschap./ curatele
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld de wettelijke verplichtingen vanuit de bewindvoering of het voldoen aan de wettelijke temrijnen voor het bewaren van gegevens
 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van het bewind/ mentorschap/ curatele.
   

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze samenwerking. Als de samenwerking beëindigd dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Gegevens die niet bewaar hoeven te worden, worden op enkele momenten in het jaar vernietigd binnen een papier recycle bedrijf bij de vertrouwelijk papier afdeling.
 

Informatie, wijziging en bezwaar
U heft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verstrekken
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze onjuist zouden zijn
 • Beperking van uw persoonsgegevens
 • Verwijderen van uw persoonsgegevens
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek
 • Vragen over de inhoud van deze statement

Wij zullen niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan verzoeken. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.
 

Beveiliging van uw gegevens
PebeVo neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat us gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.
 

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daar toestemming voor heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zin op grond van de wet of een andere rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienst e staat van onze kernactiviteiten van de verwerking van persoonsgegevens.
Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u, verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Rechtbank
 • Inkomstenbronnen ( Gemeente, werkgevers, UWV)
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Leveranciers van lopende abonnementen of afgenomen diensten
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, bv ICT dienstverlener ( alleen indien noodzakelijk blijkt te zijn)
 • Notarissen, advocaten, accountants ( indien noodzakelijk blijkt te zijn)
 • Mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onzen verantwoordelijkheid verwerken, dien dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij dan vast in schriftelijke overeenkomsten.
 

Wijziging van de privacy statement
Het kan voorkomen dat wij dit privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.
 

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neemt u dan contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijkt u daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl